Často kladené otázky k reklamácii

Typické otázky a odpovede týkajúce sa dodávky pomôcok pre deti so špeciálnymi potrebami sú dôležité, pretože pomáhajú zákazníkom pochopiť, čo môžu očakávať, keď dostanú ich produkt, a ako riešiť akékoľvek problémy, ktoré môžu nastať počas procesu dodávky. Tieto otázky a odpovede sa týkajú bežných obáv týkajúcich sa poškodených alebo chybných produktov, vrátenia a výmeny a iných problémov, s ktorými sa môžu zákazníci stretnúť pri prijímaní svojej objednávky. Poskytnutím jasných a užitočných informácií o týchto problémoch môžu spoločnosti pomôcť zabezpečiť, aby ich zákazníci mali pozitívnu skúsenosť a cítili pri nákupe istotu.

Pri obdržaní nesprávneho tovaru tento, podľa možnosti, nerozbaľujte. Oznámte túto skutočnosť čo najskôr mailom na: reklamacie@inclu.sk, alebo telefonicky na číslo: 0948 552 544. Tovar Vám vymeníme z správny v najkratšom možnom čase.

Pri obdržaní poškodeného tovaru nám túto skutočnosť oznámte čo najskôr mailom na: reklamacie@inclu.sk, alebo telefonicky na číslo: 0948 552 544. Overíme si kde a ako mohlo prísť k poškodeniu tovaru a v prípade uznania reklamácie Vám tovar vymeníme v čo najkratšom možnom čase.

Prijímame úhrady prostredníctvom platobných kariet a cez internetbanking.

Áno, na ochranu vašich platobných údajov a zabezpečenie vašej transakcie používame štandardné šifrovanie.

V tomto prípade nás kontaktujte mailom na: reklamacie@inclu.sk, alebo telefonicky na číslo: 0948 552 544, aby sme sa spoločne dohodli ako budeme ďalej postupovať.

Naša spoločnosť sa snaží poskytovať služby najvyššej kvality. Ak z akéhokoľvek dôvodu nespĺňame Vaše očakávania, prosíme, kontaktujte naše oddelenie reklamácií mailom: reklamacie@inclu.sk, alebo na tel. čísle: 0948 552 544, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe a riešení Vášho problému.

Vrátenie tovaru by malo byť odôvodnené, keďže sa jedná o pomôcky, ktorých používanie je obvykle na materiáloch, z ktorých sú vyrobené, zjavné a teda následný predaj by bol znemožnený. Ak je Váš dôvod na vrátenie tovaru vážny a tovar nebol použitý, kontaktujte naše oddelenie reklamácií, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe pri riešení Vašej požiadavky.

Ak Vám bol dodaný nesprávny, alebo poškodený tovar, náklady na dopravu hradí naša spoločnosť.

Ak je Vaša objednávka už zadaná prepravcovi, nie je možné je zrušiť. V takomto prípade, prosíme, kontaktujte naše oddelenie reklamácií, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe.

Dodacie lehoty sa môžu líšiť v závislosti od vašej polohy a spôsobu doručenia, ktorý si vyberiete pri platení. Objednávky sú zvyčajne spracované a odoslané do 2 až 3 pracovných dní a doručenie môže trvať 3 až 10 pracovných dní v závislosti od vašej polohy.

Áno, po odoslaní objednávky dostanete e-mailom sledovacie číslo od dodávateľskej spoločnosti. Toto sledovacie číslo môžete použiť na sledovanie vašej zásielky online

V prípade, že Vám naše oddelenie reklamácií potvrdí refundáciu, táto má byť uhradená na Váš účet v priebehu 3 pracovných dní. Prosíme, majte na mysli fakt, že pripísanie platby vo Vašej banke si môže vyžadovať ďalšie 2-3 dni.

V zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka je záručná doba 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky. Citované ustanovenie (§ 620) je oproti všeobecnej úprave zodpovednosti za vady ustanovením špeciálnym a vzťahuje sa výlučne na spotrebiteľské zmluvy, tzn. zmluvy uzatvorené medzi dodávateľom a spotrebiteľom. Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Na iné zmluvné vzťahy (napr. kúpa medzi právnickými osobami, príp. fyzickými osobami navzájom) sa vzťahujú všeobecné ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady podľa Občianskeho, príp. ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady a záruku za akosť podľa Obchodného zákonníka.

Podľa § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa, vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť, t. j. právny nárok na zrušenie kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo na výmenu tovaru. Uplatnenie práva vyplýva zo zákona o ochrane spotrebiteľa a z § 623 ods.1 Občianskeho zákonníka. Svojho práva sa môže spotrebiteľ domáhať u predávajúceho preukázateľným spôsobom napr. doporučenou poštou. Lehotu na vrátenie kúpnej ceny určuje spotrebiteľ. Vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim je občiansko-právny. Za predpokladu, že predávajúci ani po takomto preukázateľnom vyzvaní sumu nevráti, o nároku môže v ďalšom rozhodnúť iba súd. Právomoci Slovenskej obchodnej inšpekcie v reklamačnom konaní upravuje § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého, ako je vyššie uvedené, predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi písomný doklad o spôsobe vybavenia reklamácie do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Pre nedodržanie zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie, môže spotrebiteľ podať podnet na vykonanie kontroly na príslušný inšpektorát SOI podľa sídla predávajúceho. K podaniu je nevyhnutné priložiť kópie dokladov (doklad o zaplatení ceny za výrobok, potvrdenie o uplatnení reklamácie a pod.). Bez predloženia relevantných dokladov nie je možné vykonať kontrolu u predávajúceho.

Povinnosti predávajúcich v reklamačnom konaní upravuje Občiansky zákonník a zákon o ochrane spotrebiteľa. Na nekvalitne poskytovanú službu odporúčame bezodkladne uplatniť riadnu reklamáciu. Reklamáciu je potrebné doručiť poskytovateľovi služby osobne alebo doporučenou poštou. V písomnosti môže spotrebiteľ navrhnúť aj spôsob vybavenia reklamácie (napríklad vrátenie časti poplatku za službu). V zmysle ustanovenia § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa, vybavenie takto uplatnenej reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Ak uvedená lehota nebude dodržaná, môže spotrebiteľ podať podnet na vykonanie kontroly na inšpektorát SOI podľa sídla poskytovateľa služby. K podaniu spotrebiteľ prikladá kópie dokladov (doklad o zaplatení služby, potvrdenie o uplatnení reklamácie a pod.)

V súlade s ustanovením § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu do 30 kalendárnych dní, bez ohľadu na to, akým spôsobom kupujúci tovar kúpil. Podľa § 2 písm. m) tohto zákona, vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Podľa § 122 ods. 1 Občianskeho zákonníka lehota určená podľa dní začína sa dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok.

Ustanovenie žiadneho zákona neukladá povinnosť predávajúcemu poskytnúť náhradný tovar spotrebiteľovi, počas doby vybavenia reklamácie.

Žiaden právny predpis neukladá kupujúcemu povinnosť, aby si odkladal originál obalu, ani aby ho predložil pri reklamácii vadného výrobku a zároveň žiadny právny predpis nedáva predávajúcemu právo, požadovať od kupujúceho pri reklamácii predloženie pôvodného obalu. Niektoré skupiny tovarov si však vyžadujú mimoriadnu opatrnosť pri manipulácii, nakoľko bez obalu sa môžu poškodiť nárazom, vlhkom, klopením, stohovaním, premiestňovaním a pod. O tom musí predávajúci kupujúceho vopred písomne informovať, napr. v záručnom liste, kúpnej zmluve a pod. K uvedenému treba dodať, že i v prípade, že predávajúci týmto podmieni prijatie reklamácie, nezbavuje ho to povinnosti prijať reklamovaný tovar do reklamačného konania bez originálneho obalu.

V prípade, že predávajúci zamietne prijať reklamáciu, môžete sa obrátiť so žiadosťou o prešetrenie na príslušný inšpektorát SOI podľa sídla predávajúceho. Adresu inšpektorátu nájdete na našej webovej stránke www.soi.sk/kontakty. K podnetu na prešetrenie pripojte kópie dokladov súvisiacich s kúpou a reklamáciou tovaru a doklady z pošty. Uplatnenie práva zodpovednosti za chyby, reklamáciu, môžete urobiť aj poslaním reklamovaného tovaru predávajúcemu poštou s popisom chyby, ktorú reklamujete a s dokladom o kúpe tovaru. Odporúčame Vám, urobiť to doporučenou zásielkou. V súlade s § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu do 30 kalendárnych dní od prevzatia zásielky, a to buď opravou, výmenou tovaru, vrátením peňazí alebo odôvodneným zamietnutím na základe odborného posudku

V zmysle § 620 ods. 4 OZ je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list) na žiadosť kupujúceho. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Dozor nad ustanoveniami OZ nepatrí do kompetencie SOI. Podľa § 16 zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené: • obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo predávajúceho, miesto podnikania fyzickej osoby, • adresa prevádzkarne, • dátum predaja, • názov a množstvo výrobku alebo druh služby, • cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil. V zmysle vyššie uvedeného ak predávajúci v internetovom obchode spolu s tovarom nezašle potvrdený záručný list, ale tento potvrdí až následne, na požiadanie kupujúceho, nekoná v rozpore s platnou legislatívou.

K uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné predložiť originál dokladu o kúpe, z ktorého je zrejmé u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené. Ak takýto doklad spotrebiteľ nemá, nie je možné uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.