Ochrana osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti (ďalej tiež „Oznámenie“) spoločnosti WELLNEA s.r.o.r.s.p., IČO: 44 645 643 sídlom Lichenrova 41, 903 01 Senec zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom  Bratislava I, odd.Sro, vložka č. 569919/B na info@inclu.sk (ďalej tiež „organizácia“) vytyčuje vzájomné práva a povinnosti organizácie ako správcu osobných údajov a fyzických osôb ako subjektu údajov v rámci realizácie ochrany osobných údajov, získaných tiež prostredníctvom online aktivít www.inclu.sk (ďalej tiež „Web“), ktorého je organizácia prevádzkovateľom a právnych rokovaní s Webom súvisiacich takto:

Úprava ochrany osobných údajov podľa tohto Oznámenia vyplýva zo zákona č. 18/2018 Z.z.. o ochrane osobných údajov, v účinnom znení, zákona č. 373/2021 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. o niektorých službách informačnej spoločnosti, v účinnom znení a Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES – všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej tiež „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kedy v týchto právnych predpisoch môžete nájsť širší opis rozsahu práv a povinností pri ochrane osobných údajov.

2.Spracovávame a zhromažďujeme iba osobné údaje získané od vás. Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorú nám o sebe oznámite, alebo sú vaším online konaním generované automaticky a na základe ktorých vás možno identifikovať, najčastejšie meno a priezvisko, bydlisko, doručovacia adresa, ďalšie kontaktné údaje zahŕňajúce spravidla telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa, MAC adresa, cookies a pod. Nepoužívame žiadne formy automatického rozhodovania vrátane vášho profilovania.

3.Organizácia spracováva iba osobné údaje na konkrétne účely na základe právnych základov. Odovzdávame vaše údaje iným (tzv. spracovateľom) len tak, aby sme mohli splniť naše vzájomné záväzky, teda napr. odovzdávame vaše údaje Slovenskej pošte s.p. alebo spoločnosti Zásielkovňa s.r.o., alebo doručovaciu spoločnosti, aby vám mohla objednávku doručiť. Pri platbe prostredníctvom platobnej karty odovzdávame Vaše údaje spoločnosti GOPAY s. r. o.. Na zabezpečenie komunikácie používame systémy spoločnosti Woocommerce a Websupport a v ich rámci môžu byť dáta z technických dôvodov umiestnené aj na serveroch spoločnosti google umiestnených mimo EÚ. Aj v takom prípade ale je zaistená ochrana dát v súlade s GDPR. Okrem tohto prípadu vaše údaje neodovzdávame nikam mimo EÚ.

4.Vaše osobné údaje spracovávame spravidla 10 rokov, najmä z dôvodu a spôsobom podľa archivačnej lehoty zákona o DPH alebo z dôvodu expirácie súhlasu, ak bol udelený. Vo výnimočných prípadoch (napríklad pri projektoch, na ktoré sú použité dotačné fondy EÚ) je lehota archivácie údajov predĺžená až na 20 rokov tak, aby sme naplnili právne a zmluvné podmienky v konkrétnom prípade.

5.Máte právo na informácie, zahŕňajúce tiež právo na prístup k svojim osobným údajom spracovávaných u nás, právo na opravu nepresných údajov, právo byť zabudnutý výmazom vašich osobných údajov, právo uplatiť obmedzenie spracovania zo zákonných dôvodov, právo na prenesenie svojich osobných údajov inam, námietku proti akémukoľvek spracovaniu a samozrejme tiež kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak bol udelený. Všetky svoje práva môžete u nás uplatniť akokoľvek, najvhodnejšie však na e-mailovej adrese: info@inclu.sk.

Tým všetkým však nie je dotknuté vaše právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/ či uplatiť svoje práva na súde.

6.V prípade, že organizácia predá, alebo kúpi akúkoľvek časť obchodného závodu, či inú obdobnú majetkovú hodnotu, môže organizácia odovzdať či prijať vaše údaje predpokladanému predajcovi, či kupujúcemu takej majetkovej hodnoty a pokiaľ bude organizácia,alebo niektoré jej časti prevzaté treťou stranou, budú údaje, ktoré organizácia, alebo jej užívatelia či členovia majú, jedným z prevádzaných aktív.

Zmluvné strany sa zaväzujú spracúvať osobné údaje v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len „GDPR“), prípadne s ďalšími predpismi na ochranu osobných údajov (ďalej spoločne s GDPR len: „predpisy na ochranu osobných údajov“).

Klient a Poskytovateľ pri plnení tejto zmluvy vystupujú ako správcovia osobných údajov Užívateľov v zmysle Predpisov na ochranu osobných údajov. Vzhľadom na to, že sa zmluvné strany do určitej miery spoločne podieľajú na stanovení účelu spracovania, dohodli sa zmluvné strany na vymedzení zodpovednosti za plnenie povinností podľa GDPR, ako je uvedené ďalej:

  • informačnú povinnosť voči Používateľom v zmysle čl. 12 až 14 GDPR plní každá strana samostatne;
  • výkon práv dotknutých osôb v zmysle č. 15 až 23 GDPR umožňuje každá zo zmluvných strán samostatne;
  • ohlasovaciu povinnosť voči Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle čl. 33 GDPR a oznamovaciu povinnosť voči subjektu údajov v zmysle čl. 34 GDPR má každá strana samostatne, je však povinná druhú zmluvnú stranu bezodkladne informovať.

Zmluvné strany vyhlasujú, že prijali také technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručujú ochranu všetkých osobných údajov spracovaných v súlade s touto zmluvou tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu alebo k ich inému zneužitiu. Medzi takéto opatrenia patria najmä presné stanovenie pravidiel pre prácu s používanými informačnými systémami. Odovzdávanie dát medzi Klientom a Poskytovateľom bude prebiehať v zabezpečenom formáte.

Každá zmluvná strana zodpovedá za svojich zamestnancov, ktorí v rámci plnenia tejto zmluvy prichádzajú do styku s osobnými údajmi.

Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si okamžite deklarovať všetky im známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť plnenie povinností vo vzťahu k ochrane osobných údajov.