Licencia

Licencia

Licencia v ľudskom jazyku:

Čo môžete/nesmiete robiť s produktami zakúpenými v našom e-shope: www.inclu.sk sa vám pokúsime zjednodušene priblížiť v nasledujúcich riadkoch. Všetky produkty, ktoré nájdete na našom e-shope sú chránené autorským právom.

Pripravili sme pre vás najčastejšie otázky k licencii, aby ste mali k dispozícii zrozumiteľné pravidlá používania našich produktov a ponúkaných tovarov tak, aby ste ich mohli využívať a aby ste zároveň dodržali licenčné podmienky.

Ako môžete použiť produkty vyrobené v projekte IncluDidActive pod WELLNEA s. r. o., r. s. p.

Fyzické výrobky (pomôcky)

·      môžete ich použiť v domácnosti, ak ste si ich kúpili ako súkromná osoba

·      môžete ich požičať ďalším súkromným osobám, ktoré ich môžu použiť tiež vo svojej domácnosti

·      môžete ich použiť vo Vašej škole/škôlke/inštitúcii/firme, ak ste ich kúpili priamo ako daná právnická osoba; môžu ich používať Vaši zamestnanci a žiaci pri vyučovaní a iných aktivitách organizovaných danou právnickou osobou

·      môžete ich použiť aj na verejných akciách na ukážku alebo v rámci pedagogických aktivít, pod podmienkou, že za použitie nebudete od verejnosti vyberať poplatok.

 

Elektronický obsah (PDF)

·      môžete ho vytlačiť a vyrobiť si svojpomocne pomôcky pre vlastnú potrebu v ľubovoľnom množstve kópií pomôcky. (ak je to technicky možné)

·      môžete ho uložiť na ľubovoľné množstvo svojich pevných médií v počítačoch, ktoré patria priamo Vám (v prípade právnickej osoby v počítačoch patriacich danej právnickej osobe – napríklad zamestnancov)

 

Ako nesmiete použiť produkty vyrobené v projekte IncluDidActive pod WELLNEA s.r.o., r. s. p.

Fyzické výrobky (pomôcky)

·      nesmiete vytvárať kópie pomôcok (okrem prípadov, kedy máte PDF, z ktorého si môžete robiť ďalšie exempláre pomôcky pre vlastnú potrebu)

·      nesmiete vytvárať odvodeniny pomôcok

·      nesmiete pomôcky požičiavať verejnosti za poplatok

·      nesmiete pomôcky používať na podnikanie

·      pomôcky vyrobené svojpomocne z PDF súboru nesmiete predávať ani rozdávať (všetky exempláre sú určené len pre Vás)

 

Elektronický obsah (PDF)

·      PDF nesmiete preposlať ani inak doručiť/odovzdať/dať na stiahnutie/uložiť na počítač alebo pevné médium (vrátane e-mailu) inej súkromnej ani právnickej osobe (s výnimkou, že právnická osoba môže PDF uložiť na počítače svojich zamestnancov)

·      PDF nesmiete zdieľať na sociálnych sieťach

·      PDF nesmiete predať

·      pomôcky vyrobené svojpomocne z PDF súboru nesmiete predávať ani rozdávať

·      PDF nesmiete meniť, dopĺňať ani inak graficky a obsahovo modifikovať

 

Sankcie za porušenie licenčnej zmluvy

 

Licencia platí iba pre Vás. Nesmiete ju predať, postúpiť, odstúpiť, zapožičať ani inak previesť na inú osobu (platí pre súkromné aj právnické osoby).

 

 

Prečo naše produkty podliehajú licencii?

a)     Naše produkty podliehajú ochrane duševného vlastníctva, pretože na ich návrh a výrobu sme použili znalosť a skúsenosť jednotlivých odborníkov na pomoc deťom so špeciálnymi potrebami.

b)    V niektorých produktoch, ktoré sme navrhli, je inovatívnosť v prístupe k deťom so špeciálnymi potrebami a ich vzdelávateľom.

c)     Dizajnom a výrobou pomôcok poskytujeme možnosť práce ľuďom zo znevýhodneného prostredia a tiež ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ktorí by si inak ťažko hľadali uplatnenie na pracovnom trhu. Do nášho projektu investujeme značné množstvo financií a času, chceme si preto chrániť svoje živobytie, unikátnosť a know-how.

d)    Zo zákona musíme zaručiť ochranu všetkým autorom, ktorí sa na tvorbe pomôcok podieľali/podieľajú.

e)     Finančné prostriedky použité na tvorbu niektorých výrobkov sme získali prostredníctvom grantov z Nórskych fondov a Výskumnej agentúry SR, za čo sme vďační a aj preto považujeme za potrebné chrániť tieto investície pred duplikovaním, alebo zneužitím. 

 

V neposlednom rade nám ide o to, aby sme vám vedeli trvalo a udržateľne poskytovať nové produkty, ktoré budete môcť využívať. Dodržiavaním licenčných podmienok nám v tom pomôžete. My Vám odmenou za to budeme dávať najlepšiu kvalitu za primerané ceny.

 

Prečítajte si aj nasledujúcu Licenčnú zmluvu (plné znenie licencie):

Licenčná zmluva

uzatvorená podľa §65 zákona 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) v platnom znení a znení neskorších právnych predpisov

 

Táto licenčná zmluva je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorenej nákupom v e-shope  www.inclu.sk v zmysle obchodných podmienok.

Kupujúci je pre účely licenčnej zmluvy nadobúdateľom licencie (ďalej len Nadobúdateľ”), predávajúci je osobou oprávnenou (ďalej len Poskytovateľ”).

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto licenčnej zmluvy na použitie diela/produktu (ďalej len „Zmluva”).

Článok I.

Úvodné ustanovenia – predmet zmluvy

1.     Nadobúdateľ uzatvoril s Poskytovateľom zmluvu na dodanie pomôcky / pomôcok pre deti so špeciálnymi potrebami z e-shopu www.inclu.sk, ktorá/é je/sú autorským dielom v zmysle Autorského zákona (ďalej len Produkt”).

2.     Poskytovateľ na základe objednávky dodal Nadobúdateľovi Produkt.

3.     V zmysle Autorského zákona je vykonávateľom majetkových práv týkajúcich sa Produktu Poskytovateľ.

4.     Predmetom tejto Licenčnej zmluvy je licencia na používanie Produktu, ďalej len „Licencia.

5.     Poskytovateľ vyhlasuje, že na účely tejto Licenčnej zmluvy je plne oprávnený vykonávať majetkové práva a autorské práva k Produktu a disponovať nimi v súlade s Autorským zákonom.

 

Článok II.

Používanie licencie

1.     Spôsob použitia Produktu:

Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu na:

·      verejné vystavenie Produktu

·      verejné vykonanie Produktu

·      vyhotovenie rozmnoženiny Produktu – len v prípade Produktu typu Elektronický obsah na nehmotnom nosiči (PDF)”

2.     Poskytovateľ týmto udeľuje Nadobúdateľovi nevýhradnú licenciu na použitie Produktu.

3.     Vecný rozsah Licencie: Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu v rozsahu obvyklom pre daný druh Produktu a spôsob použitia Produktu, najmä na vzdelávacie účely a na plnenie činnosti vyplývajúcej z ustanovujúceho dokumentu Nadobúdateľa tak, aby bol dosiahnutý účel Produktu.

4.     Nadobúdateľ výslovne súhlasí, že nesmie Produkt alebo jeho rozmnoženiny:

·      verejne rozširovať predajom alebo inou formou vlastníckeho práva

·      verejne rozširovať nájmom alebo vypožičaním

·      spracúvať, prekladať alebo adaptovať

·      upraviť tak, že odstráni z Produktu alebo pozmení na Produkte podpisy, značky alebo označenie Poskytovateľa, ak sa na Produkte nachádzajú.

5.     Územný rozsah Licencie: Licencia je platná bez územného obmedzenia.

6.     Trvanie licencie: Licencia je platná bez časového obmedzenia.

7.     Nadobúdateľ nesmie Licenciu postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. O postúpení Licencie a o osobe postupníka je Nadobúdateľ povinný informovať Poskytovateľa bez zbytočného odkladu. Súhlas Poskytovateľa s postúpením Licencie sa vyžaduje aj pri predaji podniku Nadobúdateľa alebo časti podniku Nadobúdateľa, ktorého súčasťou je Licencia.

8.     Zánikom právnickej osoby, ktorej bola udelená Licencia podľa tejto Licenčnej zmluvy, prechádzajú práva a povinnosti z tejto Zmluvy na jej právneho nástupcu. Ak niet právneho nástupcu podľa predošlej vety, Licencia zaniká.

9.     Nadobúdateľ sa zaväzuje nepoužívať Produkt spôsobom znižujúcim jeho hodnotu alebo dobrú povesť a česť Poskytovateľa.

10.  Poskytovateľ má právo za akékoľvek rozšírenie tejto Licencie požadovať od Nadobúdateľa peňažnú odmenu. Výška odmeny bude stanovená dohodou zmluvných strán.

11.  Rozšírenie tejto Licencie je možné len písomnou formou dodatkom k tejto Licenčnej zmluve.

12.  Poskytovateľ je povinný strpieť použitie Produktu Nadobúdateľom v rozsahu udelenej Licencie.

Článok III.

Odmena za udelenie Licencie

1.     Poskytovateľ týmto udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu v rozsahu a za podmienok podľa článku II. tejto Zmluvy a cena za túto Licenciu je zahnutá v cene za Produkt podľa Objednávky. Týmto nie je dotknuté ustanovenie článku II. odsek 11. tejto Zmluvy.

 

 

 

 

Článok IV.

Sankcie za porušenie Licencie

  1. V prípade, že bude zistené aj nezavinené porušenie alebo nedodržiavanie licenčných podmienok dohodnutých v tejto zmluve, prípadne podmienok stanovených v zákone č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, zo strany nadobúdateľa, má poskytovateľ právo domáhať sa ochrany autorského práva k databáze, podľa ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení na vecne a miestne príslušnom súde SR.
  2. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute za porušenie alebo nedodržanie podmienok stanovených v tejto zmluve. Výška pokuty za porušenie licenčných podmienok je stanovená na 1 000,- Eur, (slovom: Jedentisíc Eur), za každé porušenie zákazu a/alebo povinností uvedených v tejto Licenčnej zmluve. Nárok na náhradu škody nie je zaplatením zmluvnej pokuty dotknutý.
  3. Nadobúdateľ je povinný nahradiť poskytovateľovi škodu, ktorú mu aj nezavinene spôsobil alebo vydať bezdôvodné obohatenie ak nedodržal zmluvne dojednané podmienky a podmienky stanovené v zákone č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení.
  4. Nárok na náhradu škody v zmysle bodu 3 tohto článku má poskytovateľ len vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.

 

Článok V.

Záverečné ustanovenia

1.     Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy možno vykonať len v písomnej forme osobitným očíslovaným dodatkom k tejto Zmluve so súhlasom obidvoch zmluvných strán.

2.     Ak nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, vzťahy zmluvných strán, ktoré touto Zmluvou nie sú výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Autorského zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom znení.

3.     Zmluva, nároky a záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z jej porušenia zaväzujú aj právnych nástupcov zmluvných strán (v dôsledku singulárnej a/alebo univerzálnej sukcesie).

4.     Zmluvné strany určujú, že osobitné dojedania v tejto Zmluve majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami právnych predpisov a tieto dispozitívne ustanovenia sa uplatnia len ak svojim zmyslom alebo účelom neodporujú tejto Zmluve. Dojednania tejto Zmluvy, ktoré sú v rozpore s kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, od ktorých sa nemožno platne odchýliť sa v rozsahu, v akom odporujú týmto kogentným ustanoveniam neuplatnia po dobu trvania tohto rozporu.

5.     Táto Zmluva sa vykladá v prospech jej platnosti. Ak niektoré z ustanovení (jeho časť) tejto Zmluvy je alebo bude neplatné alebo neúčinné alebo odporovateľné, resp. sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa v súlade so zákonom bez zbytočného odkladu dohodnú na ustanovení zodpovedajúcom pôvodne zamýšľanému účelu tejto Zmluvy, ktoré nahradí jej vadné ustanovenie (jeho časť).

6.     Na práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa uplatnia všeobecne záväzné právne predpisy SR (voľba práva) a to najmä zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, inak Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a ak to vyplýva najmä z § 261 a § 263 Obchodného zákonníka, aj Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Práva a povinnosti Zmluvou neupravené, sa riadia právnou úpravou SR.

7.     Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že platnosti tejto Zmluvy nič nebráni, zmluvné strany (resp. osoby za ne konajúce) sú oprávnené Zmluvu záväzne uzavrieť a majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, žiadna zmluvná strana alebo osoba za ňu konajúca v dobe rokovaní o uzatvorení Zmluvy ani v dobe jej uzatvorenia netrpela duševnou poruchou, ktorá by ju robila neschopnou túto Zmluvu platne uzavrieť.

8.     Zmluvné strany vyhlasujú, že záväzne uzatvárajú túto Zmluvu a budú sa ňou riadiť aj v prípade, že niektoré z jej ustanovení alebo dojednaní je, bude alebo sa stane pre niektorú zo zmluvných strán nevýhodným.

9.     Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, potvrdzujú jej správnosť a úplnosť, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť túto Zmluvu  prejavili slobodne a vážne, bez nátlaku, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Žiadna zmluvná strana nie je, ani sa nepovažuje za slabšiu zmluvnú stranu.