O nás

Náš príbeh

Inclusion znamená začlenenie, zahrnutie

My inklúziu v našom projekte IncluDidActive vnímame ako podporu rovnosti v prístupe ku vzdelaniu. Aby každý, kto má akúkoľvek nevýhodu,alebo znevýhodnenú schopnosť vzdelávať sa, mal možnosť dosiahnuť svoj plný potenciál.

Každý z nás má jedinečné schopnosti, silné stránky a talent, ktorý býva často vyvážený inou, slabšou stránkou. Pri vzdelávaní sa však tieto špeciálne potreby, akými sú napríklad poruchy pozornosti, učenia, výslovnosti a komunikácie, dyslexia, dysgrafia,dyskalkúlia a tiež poruchy správania, môžu správnym prístupom a používaním špeciálnych pomôcok postupne odstraňovať a dosiahnuť tak úroveň,ktorá žiakovi – študentovi umožní dosiahnuť stav svojich maximálnych možností.

Náš projekt IncluDidActive pod registrovaným sociálnym podnikom WELLNEA s.r.o. vznikol v roku 2021, počas pandémie, kedy sme reštrukturalizovali činnosť chránenej dielne WELLNEA. Naši zamestnanci so zdravotným znevýhodnením sa postupne pripravovali na vývoj a výrobu pomôcok pre deti so špeciálnymi potrebami. Všetky zadania na ne nám poskytli špecialisti z Centra pre poradenstvo a prevenciu z občianskeho združenia TENENET.

Každá pomôcka prešla starostlivou konzultáciu s odborníkom ako špeciálny pedagóg, pedagóg so zameraním na slovenské curriculum, predagóg so zameraním na medzinárodné curriculum, školský logopéd, školský psychológ, detský psychológ a fyzioterapeut, aby sme si boli istí, že všetko je nastavené čo najkvalitnejšie.

Všetky pomôcky máme tiež odskúšané predškolským a školskými zariadeniami – na Slovensku i v zahraničí. Ich postrehy a pripomienky veľmi starostlivo zapracúvame.

Jedinečné vzdelávacie pomôcky

Výroba pomôcok pre deti so špeciálnymi potrebami na základe doporučení špecialistov z TENENET o.z.

Našou ambíciou je pomáhať deťom so špeciálnymi potrebami

Už od útleho veku : 3 rokov po dospelosť, teda do 18 rokov. Máme v úmysle vyvíjať a vyrábať pomôcky pre deti všetkých kategórií špeciálnych potrieb naprieč vzdelávacími cyklami. Vzdelávacie pomôcky mienime vyrábať na základe slovenských štátnych osnov a tiež medzinárodného International Baccalaureate kurikula (pyp, myp, dp, cp) Výzvou, na ktorú sa tešíme, je aj výroba týchto pomôcok v jazykových mutáciách: angličtina, ukrajinčina, rómčina. Požiadavky máme aj na arabský a portugalský jazyk.

Pomôcky ktoré pomôžu napredovať jednoduchšie

V súčasnosti majú deti so špeciálnymi potrebami, ich rodičia a vzdelávatelia ťažší, alebo žiadny prístup k pomôckami, ktoré by im mohli pomôcť pri napredovaní. Vnímame to tak, že ponuka týchto pomôcok je slabá a nie je v nej systém, ktorý by pomohol v orientácii. Našou ambíciou je takýto systém nastaviť a, predovšetkým, pomôcť pri zosúladení aktivít všetkých, ktorí sa na pomoci deťom so špeciálnymi potrebami podieľajú.

Špeciálne potreby detí

poruchy komunikácie -> logopédia -> poruchy reči, výslovnosti, slovnej zásoby a iné, poruchy sústredenosti, poruchy správania, poruchy učenia -> dysfunkcie -> dysgrafia, dysortografia, dyslexia, dyskalkúlia a iné poruchy spektra -> Aspergerov syndróm, autizmus

Pomáhame rodičom a vzdelávateľom

poradenstvom ako pracovať s deťmi so špeciálnymi potrebami tak, aby sa nenarušila dynamika vyučovania a harmónia v triede a zároveň aby dieťa so špeciálnymi potrebami dostalo rovnakú možnosť na vzdelanie a dosiahnuť svoj maximálny potenciál. Radíme im ako nastaviť spoluprácu s rodičmi dieťaťa a tiež so špecialistami, ktorí dieťa so špeciálnymi potrebami vedú. Pripravujeme webináre a inštruktážne videá pre učiteľov a vzdelávateľov.

Pomáhame rodičom

možnosťou už v útlom veku získať pomoc pri špecifikovaní aký prístup by bol pre dieťa najvhodnejší pri určení špeciálnej potreby dieťaťa. Vyvinuli sme jedinečný produkt: Balíček pre predškoláka, ktorý by mal rodičovi poradiť k akému odborníkovi treba ísť na konzultáciu pri podozrení na netypické správanie, alebo prejavy dieťaťa. Ako vždy, aj tu platí: čím skôr sa odhalí prípadná dysfunkcia, tým lepšie vieme nastaviť pomoc a predísť tak mnohým frustráciám doma i v školskom zariadení. Postupne vyrábame ďalšie pomôcky: v oblasti detskej logopédie, dysfunkcií, porúch učenia, sústredenosti, správania a tiež spektra a autizmu -> aby rodič mohol s dieťaťom zmysluplne precvičovať jednotlivé kroky podľa zadania odborníka a tým pomôcť dieťaťu rýchlejšie a lepšie napredovať -> aby mal rodič prístup k najnovším trendom a v spolupráci s odborníkom pomohol dieťaťu lepšie zvládať vstup do kolektívu detí a tiež, a predovšetkým, aby dieťa malo rovnaký prístup k vzdelaniu ako ostatné deti.

Pomáhame špeciálnym asistentom

možnosťou konzultácií a dovzdelávania v odbore práce s deťmi so špeciálnymi potrebami tak, aby im zverené dieťa počas vyučovania dostalo zmysluplnú asistenciu a pomoc a malo tak možnosť dosiahnuť svoj plný výkon. Pripravujeme webináre a inštruktážne videá pre špeciálnych asistentov a tiež pomôcky, ktoré im umožnia zlepšiť postup vo vzdelávaní detí so špeciálnymi potrebami.

Našim cieľom je pomôcť deťom mať rovnakú možnosť na kvalitné vzdelávanie a dosiahnuť svoj maximálny potenciál.

Pomáhame rásť. Rastieme spolu.

O našich pomôckach

Optimálne je zistiť, či má dieťa nejakú špeciálnu poruchu v čo najútlejšom veku, aby sa s dieťaťom mohlo začať pracovať čo najskôr a, ideálne, pri nástupe do školy už bol systém práce s dieťaťom dobre nastavený.

Tak sa dá predísť mnohým úzkostiam a starostiam, ktoré deti so špeciálnymi potrebami (hlavne, ak nie sú rozpoznané), sprevádzajú.

Preto sme v našom projekte začali práve vývojom úloh, ktoré by mohli pre-diagnostikovať prípadné špeciálne poruchy dieťaťa už v predškolskom veku. Stáva sa, že má rodič / vzdelávateľ pri dieťati pocit, že niečo nie je celkom v norme, ale nevie to špecifikovať. V našom Balíčku pre predškoláka sú úlohy, ktoré by mohli pomôcť pri udaní smeru, ktorým sa prípadne treba vybrať a dieťa dať na konzultáciu k špecialistovi. Srdcom Balíčka je Manuál, v ktorom sú presné kroky čo a ako je potrebné sledovať a kam s dieťaťom prípadne ísť na vyšetrenie. Viac informácií nájdete v príslušnom videu.

V predškolskom veku sa najväčší dôraz kladie na správnu komunikáciu dieťaťa, kam patrí výslovnosť, tvorba viet a slovná zásoba. Preto sme v úzkej spolupráci s detskými logopédmi vytvorili sady podporujúce tieto zručnosti: v ponuke nájdete pexesá a rôzne komunikačné kartičky, vždy veľmi presne špecifikované. Pri každom výrobku je popis aktivity a tiež vysvetlenie na čo je určený, akú špeciálnu potrebu ním môžeme riešiť.

Ideme ďalej: neúnavne pracujeme na príprave ďalších pomôcok: pre deti s autizmom a poruchami Asperger spektra a tiež pre žiakov I.stupňa ZŠ, ktorí potrebujú pomôcť v učivom v dôsledku ich znevýhodnenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia ap.).